Provozní řád

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

1.    Návštěvník GYM Fitness centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním.  Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas .

 

2.    Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní GYM Fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

3.    Vstup do fitness centra je nutné uhradit vždy před začátkem tréninku, či cvičební lekce.

4.    V případě zrušení individuálního tréninku déle než 1 hodinu před začátkem, bude zákazníkovi naúčtována plná cena individuálního tréninku, dle aktuálního platného ceníku.

5.    Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese GYM Fitness centrum žádnou zodpovědnost.

6.    Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory GYM Fitness centra.

7.    Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.

8.    Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Za věci odložené mimo uzamykatelnou skříňku naše fitness centrum nenese žádnou zodpovědnost.

9.    Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další nenese naše GYM Fitness centrum žádnou odpovědnost.

10.         V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů) a, nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze GYM Fitness centra.

11.         V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra.

12.         Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatních skříněk, trezorů a botníků při odchodu mimo prostory GYM Fitness centra.

13.         V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium v tekutém stavu.

14.         Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

15.         V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze GYM Fitness centra.

16.         V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

17.         V GYM Fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

 

18.         Do GYM Fitness centra platí zákaz vstupu se zvířaty.

19.         Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu GYM Fitness centra se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

20.         Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let, (15 -18 let písemné potvrzení od zákonného zástupce). Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

21.         Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné, a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje. Výjimka se vztahuje pouze na organizovanou lekci ve cvičebním sálku.

22.         Do všech prostor GYM Fitness centra je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

23.         Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli, a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

24.         Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a při odchodu odevzdat klíč od skřínky personálu na recepci. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu.

25.         Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, karty, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. GYM Fitness centrum účtuje zálohu 100,-, které v případě ztráty či poškození je nevratná.

26.         Klient si musí skupinovou lekci rezervovat předem. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat. Pro registrované klienty s platnou permanentkou nebo složeným depositem v min. výši 500 Kč je zde možnost využití on-line rezervačního systému na lekce. Neomluvenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z příslušné permanentky. Klient má možnost lekci zrušit online, nebo po tel. domluvě nejpozději 12 hod. před danou lekcí.

27.         Žádáme tímto klienty o rezervace pouze přes rezervační systém, ve výjimečných případech je možné provést rezervaci, popř. zrušit rezervaci přes obsluhu fitness centra jak telefonicky, tak přímo na recepci fitness centra.

28.         V případě vstupu do fitness centra na Multisport kartu (týká se pouze skupinových lekcí) je zákazník povinen založit si naši klientskou kartu s minimálním nabitým kreditem 200,-. V případě rezervace skupinové lekce bude odečtena z klientské karty příslušná částka za skupinovou lekci, při předložení karty Multisport bude opět vrácena příslušná částka na účet klienta. Při zrušení lekce, popř. neúčasti na lekci platí pravidla dle bodu 27.

29.         Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před koncem provozní doby tak, abyste nejpozději v 19:45 (víkendy 11:45) opouštěli prostor Gym Fitness centra.

30.         Při vstupu do GYM Fitness centra klient souhlasí s GDPR pro použití GYM Fitness centra. Focení či natáčení propagačních materiálů pro potřeby GYM Fitness centra může být zveřejněn na veřejných sítích. Prostory posilovny jsou monitorovány kamerovým systémem.

 

Věřím, že v našem GYM Fitness centru strávíte mnoho hezkých chvil.
Děkujeme Vám za důvěru.

 

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand